W kilku słowach o nas

Rzeczoznawstwo Majątkowe Daria Wojaczek

Pracujemy w doświadczonym Zespole Rzeczoznawców Majątkowych z wieloletnim doświadczeniem w skład którego wchodzą specjaliści z różnych branż i specjalności. Do wyceny używamy specjalistycznych narzędzi analitycznych pozwalających na szybką i obiektywną wycenę nieruchomości (więcej o narzędziach tutaj: http://www.wycena.com.pl oraz http://www.realexperts.pl). Dbamy o najwyższą jakość każdego elementu składowego procesu wyceny: baz danych informacyjnych, badań i analiz rynkowych oraz organizacji usługi. Gwarantujemy obiektywizm i trafność uzyskiwanych wyników oraz zapewniamy krótkie terminy wykonania usług. Ponadto świadczymy usługi w zakresie doradztwa w zakresie rynku nieruchomości.

O mnie

Nazywam się Daria Wojaczek - szeroko pojętym rynkiem nieruchomości interesuję się od dawna. Podczas dwukrotnie odbywanych praktyk studenckich w charakterze asystentki miejskiego zarządcy nieruchomości, charakter pracy i związane z nią wyzwania skłoniły mnie do uzyskania licencji zawodowej zarządcy nieruchomości jeszcze w czasie studiów (uprawnienia nr 25837 nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju). Ukończyłam studia magisterskie jak i podyplomowe związane z tematyką gospodarowania nieruchomościami, a moja praca licencjacka zajęła 3 miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę licencjacką związaną z tematyką nieruchomości zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. Podczas rekrutacji na studia magisterskie wybrałam wydział Finansów i Ubezpieczeń aby rozwijać umiejętności przeprowadzania wszechstronnej analizy inwestycji nie tylko finansowej ale i ekonomicznej.

Kolejnym etapem było ukończenie studiów podyplomowych związanych z wyceną nieruchomości, odbycie praktyk zawodowych w tym kierunku oraz zdanie egzaminu państwowego w zakresie szacowania nieruchomości. Obecnie posiadam uprawnienia zawodowe z zakresu szacowania nieruchomości nr 7232 nadane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Posiadam również doświadczenie zawodowe związane z przygotowywaniem nieruchomości Skarbu Państwa do obrotu, jednym z zadań na tym stanowisku była weryfikacja operatów szacunkowych sporządzanych dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży. Dzięki pracy na tym stanowisku dziś na sporządzone przez siebie operaty szacunkowe staram się patrzeć również oczami zamawiającego. Rozwój oraz doskonalenie umiejętności są dla mnie bardzo ważnym aspektem. Stąd w mojej pracy cenię sobie przede wszystkim rzetelność i jakość wykonywanych dla Państwa usług.

Pytania i odpowiedzi

Ile trwa wycena nieruchomości?
W zależności od rodzaju nieruchomości, zakresu i celu wyceny a także dostępności niezbędnych dokumentów oraz terminu oględzin nieruchomości czas realizacji zlecenia waha się od 3 dni do ok. 2 tygodni. Terminy te mogą ulegać zmianie w zależności od ww. czynników. Z zamawiającym spotykamy się dwukrotnie – podczas oględzin nieruchomości i przekazania posiadanej dokumentacji oraz podczas przekazania operatu szacunkowego.
Ile kosztuje wycena nieruchomości?
Koszt sporządzenia operatu szacunkowego każdorazowo ustalany jest przed podpisaniem umowy z zamawiającym wycenę w zależności od przedmiotu i zakresu wyceny. Więcej informacji dot. ceny sporządzenia operatu szacunkowego znajdziesz w zakładce cennik.
Co to jest operat szacunkowy?
Jest to pisemna opinia o wartości nieruchomości sporządzona przez Rzeczoznawcę Majątkowego. Sporządzona zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości.
Kto może sporządzać wyceny nieruchomości?
Wyceny nieruchomości mogą być sporządzane wyłącznie przez Rzeczoznawców Majątkowych. Informacje uzyskane przez Rzeczoznawcę Majątkowego w związku z wykonywaniem zawodu stanowią tajemnicę zawodową. Kto bez uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości dokonuje określenia wartości nieruchomości lub trwale związanych z nieruchomością maszyn lub urządzeń, podlega karze grzywny w wysokości do 50 000 zł. Czy dana osoba posiada uprawnienia zawodowe z zakresu szacowania nieruchomościami możesz sprawdzić w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/centralny-rejestr-rzeczoznawcow-majatkowych/
Co oznacza wartość określona w operacie szacunkowym?
Zazwyczaj w operacie szacunkowym spotykasz się z określeniem wartości rynkowej – jest to kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej. Rzadziej występuje określenie wartości odtworzeniowej - jest ona równa kosztom odtworzenia nieruchomości, z uwzględnieniem stopnia zużycia. Możesz również spotkać z operatem szacunkowym w którym określona została zarówno wartość rynkowa i odtworzeniowa. Może się zdarzyć, że wartości te nie będą sobie równe.
Jaki jest okres ważności operatu szacunkowego?
Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników wpływające na wartość nieruchomości. Operat szacunkowy może być wykorzystywany po upływie okresu, o którym mowa wyżej po potwierdzeniu jego aktualności przez Rzeczoznawcę Majątkowego.
Jakie muszę dostarczyć dokumenty?
Pomocnym będzie uzyskanie informacji dotyczących numeru księgi wieczystej oraz numerów działek ewidencyjnych nieruchomości, która ma być przedmiotem wyceny ponadto to wgląd do projektów budowlanych, książek obiektu budowlanego, odpisów aktów notarialnych w których ustanowiono służebności gruntowe lub osobiste, map ewidencyjnych lub zasadniczych. Nie musisz dostarczać wszystkich wyżej wymienionych dokumentów – być może większości z nich nie posiadasz, część z nich jest zdezaktualizowana lub jest po prostu nieważna ze względu na zmiany stanu prawnego nieruchomości. Jeżeli dysponujesz takimi dokumentami warto je dostarczyć w celu pogłębienia analizy stanu wycenianej nieruchomości.
Czy dany operat szacunkowy mogę wykorzystać kilka razy?
Niestety nie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rzeczoznawca majątkowy nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie operatu bez jego zgody do innego celu niż cel, dla którego został sporządzony. Oznacza to, że dla celów ustalenia ceny sprzedaży, ustalenia wysokości opłaty planistycznej w skutek zmiany planu miejscowego oraz zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy przy kredycie hipotecznym będziemy potrzebować 3 odrębnych wycen nieruchomości.